ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

01logo20191031

Ministry of Health

ຂ່າວເດັນ

ຂ່າວດ່ວນ

ຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂໍ້ມູນ COVID-19

ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ
ໂທ:021 840799
ອອກແບບໂດຍ: ທ. ອາຣິຍະ ມິ່ງບຸບຜາ

connect with us