ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

01logo20191031

Ministry of Health

ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວການນໍາກະຊວງ

ຂໍ້ມູນ COVID-19

WHO

WHO

Unicef

Unicef

UNFPA

UNFPA

FDD

FDD

dhis2

dhis2

ເບີໂທຕິດຕໍ່ ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງີນ ໂທ:021 840761 ຫຼື 021 840764  ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ <== ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ໂທ:021 840772
ພະແນກ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໂທ:021 840765
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ໂທ:021 840799
ພະແນກ ສົງເສີມຄວາມກ່າວໜ້າແມ່ຍິງ ໂທ:021 840760
ພະແນກ ກົດໝາຍ ໂທ:021 840757

Flag Counter

ອອກແບບໂດຍ: ທ. ອາຣິຍະ ມິ່ງບຸບຜາ