ຂ່າວ

  • 06 ພ.ຈ

 

 ທ່ານ ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳໃນກອງປະຊຸມປະສານງານດ້ານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງ 1 ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສຸມໃສ່ການປະຕິບັດແຜນ 2019 ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍຸດຕິທຳ ກວ່າປີຜ່ານມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ກົນໄກປະສານງານແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ທຶນ ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງເຂົ້າໃນຈຸດປະສົງ ກໍຄືການຫັນເປັນແຜນງານດຽວ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ການຊັກຊ້າແກ່ຍາວ, ພ້ອມດຽວກັນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນເວລາ ຈາກບົດຮຽນປີ 2018 ແລະ ການສະຫຼຸບກາງສະໄໝເຫັນວ່າ ແຕ່ລະແຂວງໄດ້ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຄາດໝາຍຢູ່ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ ຍັງຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ເພີ້ມການປະສານງານເລີ່ມຈາກແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ພ້ອມກັນຕີລາຄາສຸມໃສ່ ບັນດາວຽກຈຸດສຸມບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ລໍາພັງແຕ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກເອງບໍ່ອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ ກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ລວມທັງ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເປັນເອກະພາບດຳເນີນງານໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດອັນໃໝ່ໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

 

 ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ອາສາສະໝັກບ້ານ (ອສບ) ເພື່ອເປັນທ່າແຮງໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ໂດຍໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາມາກວດທ້ອງໃຫ້ຄົບ 4 ຄັ້ງ, ເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລິການທີ່ມີແພດຊຳນານໃນການຊ່ວຍເກີດ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາໃຫ້ຄົບ, ປະຊາຊົນຮູ້ປະຕິບັດອະນາໄມ 3 ສະອາດ ແລະ ການຖ່າຍໃສ່ວິດ ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ 10 ຕົວຊີ້ວັດຂອງສາທາລະນະສຸກທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກຳນົດໄວ້.

  • 17 ກ.ກ

 

 

ທ່ານ ຮສ.ດຣ.ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂອງລາວໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການລະດັບໂລກ ປີ 2030 ຄັ້ງທີ 2 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-11 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ ເມືອງເຈນີວາ ປະເທດ ສະວິດ. ຊຶ່ງມີຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທີ່ເປັນສໍາມະຊີກ 45 ປະເທດຈາກທົ່ວໂລກ ແລະ ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,  ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ຄົນພິການ ຊຶ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 300 ກວ່າຄົນ.

ໂອກາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີການສະເໜີບົດຮຽນໃນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊມການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການລະດັບໂລກ ຄັ້ງທີ່ 1 ປີ 2017 ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍະສະເພາະແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ 2018-2025 ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ 10 ກິດຈະກຳ ທີ່ກຳນົດອອກ ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ. ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ. ການຮັບຮອງເອົາຮ່າງປະຕິບັດງານ ດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຂອງພາກພື້ນປາຊີຟີກຕາເວັນຕົກ, ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບສະພາບວຽກງານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ການແພດຟຶ້ື້ນຟູໜ້າທີ່ການໃຫ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການດູແລປະຊາຊົນທຸກຄົນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນລະບົບປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີຄຳເຫັນແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຄງຮ່າງລະບົບການຄົ້ນຄວ້າສຳລັບການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການໃນຕໍ່ໜ້າ.

  • 13 ກ.ກ

ລັດຖະບານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້​ຖື​ເອົາ​ວຽກ​ໂພຊະ​ນາ​ການ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບຸລິມະສິດ​ຂອງ​ຊາດ ແລະ ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເອົໃຈໃສ່​ຢ່າງ​ສູງ ໄດ້​ອະນຸມັດ​ໃຫ້​ສ້າງຕັ້ງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ໂພຊະ​ນາ​ການ​ໃນ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ກົນ​ໄກ​ການ​ປະສານ​ງານ​ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ຢ່າງ​ກົມກຽວ ພ້ອມ​ທັງ​ຜັນ​ຂະ­ຫຍາຍ​ຜົນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ໂພຊະ​ນາ​ການ ປະຈຳ​ປີ ແລະ ຍຸດ​ທະ​ສາດ ໂພຊະ​ນາ​ການ​ໃຫ້​ເປັນ​ແຜນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ແລະ ຈັດ​ວາງ​ງົບປະມານ​ຢ່າງ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ ແລະ ພ້ອມ​ກັນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ໄປ​ໃນ​ທິດ​ດຽວ​ກັນ ລັດຖະບານ​ກໍ່​ໄດ້​ເພີ່ມ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ງົບປະມານ ແລະ ໄດ້​ຂົນຂວາຍ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຢ່າງ​ສຳຄັນ​ຈາກ​ສາກົນ ແລະ ສັງຄົມ ເຂົ້າ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ.

ອີງ​ຕາມ​ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ດັດ​ສະ​ນີ​ໝາຍ​ສັງຄົມ​ລາວ ຄັ້ງ​ທີ 2 (LSIS II) ໃນ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ​ປີ 2017 ທີ່​ຫາກໍ່​ປະກາດ​ເຜີຍແຜ່​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ 6 ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ກໍ່​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ການ​ຂາດ​ອາຫານ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ ໜ້າ​ຫຼາຍ​ສົມຄວນ.

ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ກໍລະກົດ 2018 ສູນ​ໂພ­ຊະ​ນາ​ການ ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ໂພຊະ​ນາ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຕົ້ນ​ປີ ແລະ ວາງ​ແຜນການ 6 ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ 2018 ຂຶ້ນ​ທີ່​ໂຮງແຮມ​ດອນ​ຈັນ​ພາ​ເລດ ໃຫ້​ກຽດ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິ​ການ​ໂພຊະ​ນາ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ ມີ​ທ່ານ ຮ​ສ.ດ​ຣ. ບຸນ​ກອງ ສີ​ຫາ​ວົງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຮອງ​ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ດ້ານ​ໂພຊະ​ນາ​ການ ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ ຄະນະ​ກຳມະການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ດ້ານ​ໂພຊະ​ນາ​ການ ກອງ​ເລຂາ ຄະນະ​ກຳມະການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ດ້ານ​ໂພຊະ​ນາ​ການ ແລະ ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ໄດ້​ປືກ​ສາ​ຫາລື​ຄົ້ນຄວ້າ ສົນທະນາ ແລກປ່ຽນ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຜນ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ພາກສ່ວນ​ລະອຽດ​ຈະແຈ້ງເລັ່ງ​ໃສ່​ຈຸດ​ສຸມ​ດຽວ​ກັນ ເປົ້າ​ໝາຍ​ດຽວ​ກັນ ສາມາດ​ຂົນຂວາຍ​ງົບປະ ມານທຶນຮອນ​ມາ​ສະໜັບສະໜູນ ເສື່ອມ​ສານ​ເຂົ້າ​ຫາ​ກັນ​ໄດ້ ແລະ ສາມາດ​ນຳໄປ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ໝາກຜົນ​ຕົວ​ຈິງ.

  • 05 ກ.ກ

ພິທິເຊັນບົດບັນທຶກການມອບຮັບວຽກອຸດໜູນປະກັນສຸຂະພາບ ລະຫວ່າງຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.,ກົມໃຫ່ຍການເມືອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບແລະຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຄັ້ງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2019ຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ