Up

ແຜນການ

ແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ແຜນ 4 ປີ (2017-2020) ການດັດແກ້ຕົວເລກມະຫາພາກແຜນ 5 ປີ (2016-2020)
ແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປີ 5 ຄັ້ງທີ VIII (2016-20)
ແຜນພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອບັນລຸ LDC, UHC ແລະ SDGs